Dotacje Unia Europejska

CDM Sp. z o.o. realizuje projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT3/18 zawartą dnia 28 marca 2024 r. Grant udzielany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w ramach projektu „Granty na badania”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej ukierunkowanej na stworzenie nowego wzoru drzwi zewnętrznych drewnianych, otwieranych na zewnątrz o wysokości progu nie przekraczającej 20 mm.

Wartość projektu wynosi 211 860,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 98 385,53 PLN.

CDM Sp. z o.o. realizuje projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT3/16 zawartą dnia 28 marca 2024 r. Grant udzielany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w ramach projektu „Granty na badania”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej ukierunkowanej na stworzenie wzoru nowego okna drewniano-aluminiowego charakteryzującego się wąskim ramiakiem skrzydła.

Wartość projektu wynosi 202 950,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 140 250,00 PLN.

CDM Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0008/21 pn. „Internacjonalizacja w działalności firmy CDM Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20- 0008/21-00 z dnia 16.11.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na nowy rynek w oparciu o posiadany, konkurencyjny produkt – system drewnianych okien.

Wartość projektu: 791 573,88 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  547 022,60 zł

Efektami projektu są: 

 • Przygotowane kanały dystrybucji i kanały obsługi otoczenia formalnoprawnego.
 • Przygotowany plan szczegółowej kampanii promocyjnej.
 • Wytworzone materiały reklamowe i promocyjne.
 • Udział w wyjazdowych misjach gospodarczych do Hiszpanii.
 • Zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędne do internacjonalizacji.

CDM Sp. z o. o. z siedzibą w  Suwałkach uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2619/20 pn. „Doradcze usługi prorozwojowe w firmie CDM Sp. z o. o.” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2619/20-00 z dnia 10.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez opracowanie kompleksowego modelu biznesowego oraz planu komercyjnego.
 • optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  37 275,00 zł

CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16 – 400, ul Wojska Polskiego 112A, uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0005/20 pn. „Wzrost pozycji konkurencyjnej CDM Sp. z o. o. dzięki wdrożeniu zaleceń Strategii Wzorniczej” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0005/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności CDM Sp. z o.o. w zakresie zarządzania i wykorzystywania wzornictwa w przedsiębiorstwie przede wszystkim poprzez wdrożenie do produkcji ulepszonych okien typu Sash.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie,
 • wprowadzenie do oferty ulepszonych produktów,
 • wzrost rozpoznawalności marki,
 • wzrost przychodów.

Wartość projektu: 7 726 245,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 000 000,00 zł

CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16-400, Ul. Wojska Polskiego 112A. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.05.00-20-0013/20 pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla CDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.05.00-20-0013/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 345 507,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 345 507,90 zł

CDM Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT2/125 zawartą dnia 22 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i rozwój”.   Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowego produktu – okna nawiązującego do tradycyjnych okien francuskich występujących w budynkach zabytkowych, które będzie jednocześnie spełniać parametry techniczne wymagane aktualnymi normami.

Efektami projektu są:

 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
 • Wzrost przychodów Spółki.
 • Wzrost dochodów Spółki.

Wartość projektu: 142 850,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 99 995,00 zł

CDM Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0503/19 pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne firmy CDM Sp. z o.o. objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0503/19-00 z dnia 30.06.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, poprzez zainstalowanie własnego źródła energii elektrycznej w postaci paneli fotowoltaicznych na działkach przedsiębiorstwa CDM Sp. z o.o.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • zwiększenie produkcji energii ze słońca w regionie,
 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej,
 • spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku zastąpienia energii konwencjonalnej energią ze źródła odnawialnego,
 • poprawa jakości powietrza na obszarach miejskich;
 • zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w mieście Suwałki,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację źródeł dostawy energii elektrycznej,
 • pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów PM 2,5; PM 10 i związków chemicznych typu SOx, NOx,
 • zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zastosowanie nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 3 075 369,89 zł

Dofinansowanie: 1 394 043,71 zł

CDM Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT2/124 zawartą dnia 22 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie produktu – portalu drzwi tarasowych.

Efektami projektu są:

 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
 • Wzrost przychodów Spółki.
 • Wzrost dochodów Spółki

Wartość projektu: 112 657,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 90 125,60 zł

CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16-400, Ul. Wojska Polskiego 112A. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0019/18 pn. „Opracowanie Strategii Wzorniczej szansą na rozwój CDM Sp. z o.o.”

objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0019/18-00 z dnia 17.06.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zbadanie potencjału i możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania wzornictwa.
 • Analiza stosowanego przez przedsiębiorstwo modelu biznesowego.
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Dostosowanie głównej bazy produktowej do najnowocześniejszych trendów w branży.
 • Rozszerzenie oferty o nowoczesne wzornictwo wyróżniające produkty Wnioskodawcy.
 • Dywersyfikacja oferty produktowej.
 • Skuteczne pozyskanie Klientów zagranicznych i rozwój eksportu.
 • Zbudowanie nowoczesnych kanałów komunikacji rynkowej.

Wartość projektu: 54 120,00 zł

Dofinansowanie: 37 400,00 zł

CDM Sp. z  o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0183/17 pn. Wymiana źródła ciepła- dostawa i montaż kotła opalonego biomasą oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35kW w CDM Spółka z o.o. w Suwałkach,

objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0183/17-00 z dnia 20.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez zainstalowanie własnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej elektrycznej oraz modernizacja własnego źródła ciepła w oparciu o kocioł na biomasę

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Ograniczenie kosztu zakupu energii elektrycznej.
 • Zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorstwa
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • Przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną.

Wartość projektu: 841 197,00 zł

Dofinansowanie:  437 255,00 zł

CDM Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, 16 – 400, ul Wojska Polskiego 112A, uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0043/16 pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ram okiennych oraz rozszerzenie oferty produktowej w firmie CDM Sp. z o.o.”

objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0043/16-00 z dnia 31.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy CDM Sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty,
 • zwiększenie innowacyjności poprzez wdrożenie wyników własnych prac B + R,
 • wzrost przychodów w tym z eksportu,
 • zwiększenie uwzględnienia kwestii środowiskowych poprzez wdrożenie ekoinnowacji organizacyjnej, marketingowej, procesowej i produktowej.

Wartość projektu: 8 378 499,19 zł

Dofinansowanie: 2 724 715,18 zł

Od ponad 20 lat produkujemy drewniane drzwi i okna. Korzystamy z nowoczesnych technologii, aby nasza stolarka drewniana była najwyższej jakości. Realizujemy zamówienia typowe oraz niezwykle wymagające. A to wszystko z miłości do drewna.

© CDM Drewno.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności